משלוח חינם בקנייה מעל 199 ש”ח | ימי אספקה 1-5 ימי עסקים

הצהרת נגישות

1.1. אתר האינטרנט itsmydeal.co.il להלן: “האתר” שפותח ע”י חברת איטס מיי דיל בע”מ (להלן: “איטס מיי דיל”) משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובחוץ לארץ (להלן: “מכירות”).

1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין איטס מיי דילעקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.4. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות מדיה אחרת מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של איטס מיי דילOn-line ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

1.5. התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתכוון גם לנקבה.

1.6. חלוקת הפרקים בתקנון נועדה לשם התמצאות הקורא ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

2. אודות המכירות

2.1. איטס מיי דיל מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים שונים שלה בלבד בדרך נוחה, מהירה וקלה.

2.2. עבור כל מוצר המוצע למכירה קיים פירוט בסיסי בצדו הכולל שם המוצר, כמות תכולת המוצר, מלל לתיאור המוצר, מחיר לצרכן, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: “דף המכירה“).

2.3. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין.

2.4. לאחר אישור ההזמנה ע”י המערכת וקבלת מספר אישור, או בשלב מאוחר יותר, על ידי המערכת האלקטרונית, הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: “הלקוח” או “מבצע הפעולה”). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת חברתנו לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

2.5. מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע איטס מיי דיל בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי איטס מיי דיל ויישלח אישור ומספר הזמנה בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה.

יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל איטס מיי דיל. הרישום שנרשם במחשבי איטס מיי דיל יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. מבצע הפעולה לא יהיה רשאי לפנות לאיטס מיי דיל בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. במקרה זה, לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של איטס מיי דיל לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה איטס מיי דיל זכאית לבטל את ההזמנה.

2.7. לתשומת ליבך: המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים על פי רוב במלאי של איטס מיי דיל. יחד עם זאת, כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאותו בפועל במלאי החברה.
איטס מיי דיל עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי הספק במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם.
ואולם, אם יתברר כי מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית איטס מיי דיל להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך, איטס מיי דיל תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. במקרה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי איטס מיי דיל בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה, אובדן רווח וכיו”ב.

3.מכירה מקוונת

3.1. מכירה מקוונת היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

3.2. מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

3.3. במכירה מקוונת ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.

3.4. המכירה הינה לצרכנים בלבד ולא לסיטונאים ו/או קמעונאים.

3.5. תנאי התשלום ברכישה מקוונת הינם כדלקמן: החל מ – 200 ₪  ועד 299 ₪  2 תשלומים שווים. החל מ- 300 ₪ ועד 599 ₪  3 תשלומים שווים.

החל מ- 600 ₪ ועד 999  4 תשלומים שווים. החל מ- 1000 ₪  ומעלה  5  תשלומים שווים.

4.אספקת/הובלת המוצרים

4.1. איטס מיי דיל תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל כפי שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

4.2. איטס מיי דיל תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים. איטס מיי דיל מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן, ונמצא במלאי.

4.3. איטס מיי דיל עושה ככל יכולתה על מנת לעדכן באתר את המוצרים החסרים במלאי. עם זאת יתכן כי מוצר החסר במלאי מופיע באתר כזמין לאספקה. איטס מיי דיל לא תהייה אחראית בשום מקרה לנזק כלשהוא שנגרם ו/או העשוי להיגרם בשל אי אספקת המוצר.

4.4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, איטס מיי דיל תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. דע: איטס מיי דיל עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

4.5. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, איטס מיי דיל תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.

4.6. הוראות חברת המשלוח שתקבע ע”י איטס מיי דיל מפעם לפעם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, יחולו על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות חברת המשלוח מטעם איטס מיי דיל, ויחייבו כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד בית הלקוח או מקום אחר עליו תחליט חברת המשלוח ותודיע על כך ללקוח. ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ”ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ”ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

4.7. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

4.8. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית איטס מיי דיל לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

4.9. רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממשרדי חברת איטס מיי דיל בע”מ בכתובתה הרשומה בסעיף 8.5 מטה, ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים. במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף, ניתן לפנות לבירור האמור, ישירות לשירות הלקוחות של איטס מיי דיל.
איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. לקוח אשר ביצע הזמנה למוצר כלשהו ממוצרי איטס מיי דיל ולא יאסוף את המוצר עד המועד האמור, ייחשב הדבר כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, ואיטס מיי דיל תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בחוק הגנת הצרכן, קרי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

נעשתה העסקה בכרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה איטס מיי דיל לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית איטס מיי דיל לחייב את הלקוח גם בתשלום שנגבה ממנה.

4.10. בעת אספקת המוצר, רשאית איטס מיי דיל ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

4.11 במקרה שבו הלקוח יבקש או יסכים להשאיר או להניח את ההזמנה מחוץ לכתובת שנמסרה על-ידו – ועלה קושי בזיהויי של הכתובת על-ידי השליח או עלה בו חשש שמא מדובר בכתובת שגויה (לפי שיקול דעתו ודעת החברה), ו/או הלקוח לא ענה טלפונית – לא תושאר ההזמנה במקום הנקוב ובמקום זאת יערך בירור ותיאום מחדש של מועד ואופן המסירה.

4.12. במקרה של אספקת מוצר הדורש רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.

4.13. ככלל, אלא אם נאמר אחרת בדף המוצר, זמני האספקה של המוצרים הינם תוך 5 (חמישה) ימי עסקים למעט אספקות לאזורים המוגבלים בגישה מבחינה ביטחונית,
הזמנה שמתקבלת לאחר השעה 17:00 תחשב כאילו התקבלה ביום למחרת.
אזורי חלוקה יהודה ושומרון, יישובי הגולן, בקעת הירדן, גבול הצפון, ים המלח ואילת 7 ימי עסקים.

4.14. ככלל, אלא אם נאמר אחרת בדף המוצר, ברכישה באתר בסכום העולה על 199 ש”ח לא יחולו דמי משלוח. ברכישה מתחת ל 199 ₪ יחולו דמי משלוח בסכום של 15 ₪.

5. מדיניות החלפת מוצרים ו/או החזר וזיכוי כספי

5.1. החלפת מוצר או החזרת מוצר תאושר ותבוצע בתוך 14 יום מתאריך רכישתו בהצגת פתק החלפה או חשבונית מס המעידה על רכישתו ותאריך הרכישה.

5.2. זיכוי כספי יינתן בהצגת הוכחת קנייה כגון חשבונית מס או שובר זיכוי. הזיכוי יינתן בהתאם לעלות הרכישה בפועל. תוקפו של שובר זיכוי הינו לשנתיים מיום הנפקתו.

5.3. החזר כספי יינתן בהצגת חשבונית מס בלבד כשהמוצר סגור ובאריזתו המקורית ובלבד שסכום הקנייה הינו מעל 50 ₪.

5.4. בביטול עסקה יגבו דמי ביטול בשיעור 5 אחוז מהעסקה או 100 שח לפי הגבוה. באם היו הרכישה דמי סליקת אשראי, יחוייב הלקוח בדמי הסליקה על פי שיקול דעתה של איטס מיי דיל.

6. שירות לקוחות

6.1. בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על שימוש המוצר, תופעות לוואי ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של איטס מיי דיל.

6.2. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של איטס מיי דיל בדואר אלקטרוני [email protected], בטלפון 0507984222. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה. נציג שירות הלקוחות ישתדל לחזור אליכם בתוך 24 שעות מעת הפניה ובימים א’ – ה’ .

7. כשרות להשתמש באתר

7.1. כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי רכישות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

7.1.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

7.1.2. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. ככל שהמשתמש אינו אזרח ישראלי או תאגיד כאמור, תהיה זכאית איטס מיי דיל  לדרוש פרטי זיהוי בהתאם למדיניות החברה.

7.1.3. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל ועמו עובדת איטס מיי דיל.

7.1.4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל. על לקוח שאינו בעל כתובת מגורים בישראל ליצור קשר ישירות עם החברה בכתובת כנ”ל, כדי לתאם את הכתובת למשלוח המוצר והתשלום בעבור המשלוח. כמו כן, במקרה של אספקת המוצר אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל מועד אספקת המוצר יהיה בהתאם למדיניות איטס מיי דיל  וחברת המשלוח עמה היא עובדת.

7.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא איטס מיי דיל, רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

7.2.1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

7.2.2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;

7.2.3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

7.2.4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באיטס מיי דיל ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו;

7.2.5. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר לצד ג’ ו/או לסחור בו.

8. מדיניות פרטיות

8.1. כדי לרכוש מוצר, הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, פרטי כרטיס האשראי למערכת .

8.2. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לאיטס מיי דיל במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של איטס מיי דיל. ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר לאיטס מיי דיל לאגור מידע כאמור.

8.3. איטס מיי דיל מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. איטס מיי דיל תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

8.4. איטס מיי דיל נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. מעת שאיטס מיי דיל תחל לבצע עסקאות באתר האינטרנט באמצעות כרטיסי אשראי, יובהר כי כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר תעשה, באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, איטס מיי דיל לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בזדון של איטס מיי דיל.

8.5. לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) לנוחיותך בגין מבצעים, פרסומים, והנחות באתר.
איטס מיי דיל מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מ-איטס מיי דיל, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] .
דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות שירותי דפוס שונים או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

8.6. איטס מיי דיל תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

8.7. איטס מיי דיל תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies” – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של איטס מיי דיל על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך)  על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

9.ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

9.1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.

9.2. לשם נוחות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

*  ברכישה של מוצר או גיפטקארד (כהגדרתו בתקנון המפורסם באתר איטס מיי דיל) – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, או הגיפטקארד, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;

9.3. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך המוגדרים בסעיף 14ג1 בחוק הגנת הצרכן בא יכול מבצע הפעולה באתר  שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

ברכישה של מוצר שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

9.4. ביקש צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה רשאי העוסק לדרוש ממנו להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ובלבד שלא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור; הצרכן יציג לפני העוסק אחד מהמסכים שלהלן, לפי העניין, או ישלח לו עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה:

(1) תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;

(2) תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;

(3) תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;

9.5. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לאיטס מיי דיל בלבד, באמצעות פקס מס’ 04-6515137 ו/או באמצעות שליחת הודעה בכתב לדוא”ל של שירות הלקוחות של איטס מיי דיל [email protected]  או בדואר רשום לכתובת: אזור תעשייה דרומי מגדל העמק, רחוב הנפח 2 ת.ד. 7033, או באמצעות קישור למשלוח הודעה על ביטול עסקה באתר האינטרנט   . בהודעת ביטול העסקה יש לפרט את  שם הצרכן המלא ומספר תעודת הזהות וכתובת ליצירת קשר.

9.6. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:

ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך וכן בפרק זמן של 7 ימים נוספים מעבר למועד האספקה המשוער, או הפרה מהותית אחרת של תנאי החוזה (“אי התאמה”), תחזיר איטס מיי דיל למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את המוצר נושא העסקה או החוזה, ישיבו לרשות איטס מיי דיל באמצעות הדואר או באחד מסניפי החברה לאחר תיאום טלפוני עם נציג איטס מיי דיל . הוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

9.7. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:

על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית איטס מיי דיל לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבינם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה. ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס/מוצר או עקב אי התאמה כאמור לעיל, תחזיר איטס מיי דיל למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם בתוספת תשלום בעבור דמי משלוח אשר לא יושבו ללקוח בכל מקרה.

תנאי לביטול העסקה לפי סעיף זה הוא שמבצע הפעולה השיב לאיטס מיי דיל, במסירה אישית או בדואר רשום, במשרדה הרשום במען: איזור תעשייה דרומי מגדל העמק, רחוב הנפח 2 ת.ד. 7033, את המוצר שרכש באריזתו המקורית מבלי שהמוצר נפתח ומבלי שנעשה במוצר שימוש כלשהו.

קיבל מבצע הפעולה את המוצר נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת המוצר לאיטס מיי דיל במענה הרשום כנ”ל, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. למען הסר ספק, ביקש מבצע הפעולה כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר והדבר אושר על ידי איטס מיי דיל, יהיו איטס מיי דיל רשאים לגבות ממבצע הפעולה דמי שילוח בגין הובלה כאמור.

9.8. דע: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה פעולה ו/או שימוש המשנה מצבו לרעה לרבות לעניין נראות המוצר, כפופה לזכותה של איטס מיי דיל לתבוע את נזקיה בשל כך או שלא להסכים ולקבל לידיה את המוצר חזרה ולהשיב ללקוח תשלום שנגבה ממנו בעבור המוצר. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

9.9. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג(ד’) לחוק הגנת הצרכן, כמפורט לעיל ובסעיף 6(א) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

9.10. איטס מיי דיל תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

9.10.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

9.10.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

9.10.3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המבצע ההזמנה ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו;

9.10.4. אם יתברר לאיטס מיי דיל כי מבצע ההזמנה עלול לשוב ולמכור את המוצר שרכש לצד ג’ ו/או לסחור בו. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ו-איטס מיי דיל תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי איטס מיי דיל בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

9.11. בהתאם לסעיף 6(ג) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א-2010 לא ניתן לבטל עסקה ששולמה באמצעות תווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.

10. אחריות

10.1. אחריות בגין מוצרים

10.1.1. איטס מיי דיל מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים שונים שלה בדרך נוחה, מהירה וקלה.

10.1.2. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את איטס מיי דיל. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

10.1.3. איטס מיי דיל ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

10.1.4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.1.3 לעיל, איטס מיי דיל לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב.

10.1.5. איטס מיי דיל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

10.1.6. איטס מיי דיל תהא אחראית למוצרי כלפי לקוחותיה בהתאם חוק האחריות למוצרים פגומים, תש”ם-1980 .

10.2.אחריות כללית בגין פעילות האתר

10.2.1. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא .(AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איטס מיי דיל בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

10.2.2.איטס מיי דיל עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, איטס מיי דיל אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, איטס מיי דיל לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה.

10.2.3. איטס מיי דיל לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

10.2.4. איטס מיי דיל לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
איטס מיי דיל אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

11. תנאים נוספים

11.1. צלמיות (אייקונים = icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של איטס מיי דיל ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן איטס מיי דיל נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

11.2. אין בהצגת מוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם ע”י איטס מיי דיל.

11.3. רישומי המחשב של איטס מיי דיל בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

12. שונות

12.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: חיפה ונצרת.

12.2. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 08.12.2021 לשינוי בכל עת ע”י איטס מיי דיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

13.מבצעים והטבות

13.1 החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להציע ללקוחות, מעת לעת, מבצעים והטבות, על כל או חלק מהמוצרים המוצעים למכירה באתר. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן לתנאים שיתפרסמו באתר, מעת לעת ביחס לכל מבצע ו/או הטבה. ניתן לממש הטבות המיועדות לרכישה באתר אך ורק באתר ולא ניתן לממש אותן בחנויות הקמעונאיות של החברה. ניתן להשתמש בהטבה אחת בלבד ברכישה. במקרה של ביטול עסקה לרכישת פריט שנקנה במבצע או באמצעות שימוש בהטבה, הסכום שיוחזר, ככל ועומדת ללקוח זכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש המבצע או מימוש ההטבה).

13.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכפוף להוראות הדין.

13.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות להעלות ולשווק מבצעי בזק (Flash Sale), מבצעים הנותנים הטבה כלשהי ומוגבלים בזמן, תוך תקשור ממוקד באתר ומחוצה לו.

13.4 לקוח המעוניין לקבל הטבות מסוימות ובכלל זה הטבות אישיות המיועדות ללקוח באופן אישי  נדרש לאשר בעת ההרשמה לאתר קבלת תכנים שוטפים ובכלל זה פרסומות ומידע שיווקי מהחברה, וזאת על-מנת שהחברה תוכל לשלוח ללקוח את ההטבות בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, לקוח שביקש שלא לקבל פרסומות ומידע שיווקי מהחברה, לא יהיה זכאי לקבל את ההטבות המגיעות לו.

בתקנון זה השימוש בלשון זכר / נקבה לצורכי נוחיות בלבד, ההשתתפות במבצע בכפוף להוראות תקנון זה לגברים ונשים כאחד.

עגלת הקניות שלכם0
אין לך מוצרים עדיין בעגלה
0